Kornsjø og Omegn velforening


Historien om Kornsjø og omegn velforening de første 50 årene:

Begynnelsen

Etter innbydelse fra Fru Inga Moe og Alf Lilletveit ble det holdt et møte på Kornsjø skole mandag 17. januar 1949. Dette for å undersøke om det var stemning for å stifte en velforening i kretsen.

Fru Moe ønsket velkommen og nevnte forskjellige forhold som gjorde det nødvendig og ønskelig å få stiftet en velforening.

Lærer Lilletveit ble valgt til møtets dirigent. 21 personer møtte. Det ble enstemmighet om at en velforening skulle stiftes. Et arbeidsutvalg ble valgt for å utarbeide lover. Utvalget besto av følgende: Fru Inga Moe, Herr Erling Jensen, Herr Aimar Brynildsen, Herr Arvid Asbjørnsen og Herr Alf Lilletveit.

Konstituert generalforsamling ble bestemt holdt på Kornsjø skole mandag 24. Januar 1949 kl. 19.00.

Konstituert generalforsamling ble holdt til bestemt tid. 16 personer møtte og samtlige tegnet seg som medlemmer. Lærer Lilletveit ønsket velkommen og ble valgt til møtets dirigent og A. Asbjørnsen til sekretær.

Arbeidsutvalgets lovforslag ble opplest punkt for punkt og enstemmig vedtatt.

Valget fikk følgende utfall:

Formann                   Alf Lilletveit

Varaformann           Fru Inga Moe

Sekretær                    Arvid Asbjørnsen

Styremedlem             Aimar Brynildsen

Dette var første side i vår møteprotokoll, ordrett gjengitt. Kjente og kjære navn er det som figurerer på førstesiden. Personer som ikke bare var med og stiftet det hele, men som også var ”bærebjelkene” i driften av velforeningen i mange år fremover.

 

Vegbelysning og Kornsjø vannverk – de første sakene for den nye velforeningen

Etter 1 år med papirarbeid resulterte dette i 11 lysstolper fra Sundsbrua til vestre side av Løksbekken den 19. Januar 1950. 9 stolper fra stolper fra Løksbekken til Kornsjø skole sto ferdig 4 dager senere. Idd kommune betalte herligheten, som kom på kr 2 116,48.

Bytting av lyspærer ble fram til ca. 1970 gjort av velforeningens medlemmer og Thor Iverse hadde klatresko og lang stang for å utføre dette arbeidet. 42 år senere spredde lyset seg videre til strekningen Bokerød-Bollerød-Paulsbo-Kornsjø. Det var Velforeningen V/ formann Øystein Moræus som drev dette fram.

Velforeningen og Idd kommune v/teknisk konsulent Oluf Svendsen kunne legge fram en plan og kostnadsoverslag på 100 000,- for vannverket. Kornsjø vannverk A/L fullførte vannverket i slutten av 1954.

Vann har også vært en av de ”seigeste” sakene for foreningen i nyere tid.

1/1 2001 ble vannverket kommunalt, og det begynte med at vannet var så fullt av hummus at kommunen serverte vann i kanner. De kannene fikk vi se en del av i løpet av de neste åra, både på grunn av hummus og E-coli. Men så endelig, etter langvarig og iherdig påtrykk av Velforeningen kom det rent, klart vann ut av kranene 17.april 2009.

 

Velhuset

Foreningen brukte først Kornsjø skole, og selv om denne ble ledig etter at Prestebakke sto ferdig. Besluttet man at denne bygningen ble for omfattende å vedlikeholde. Så man vedtok til slutt på årsmøtet 21/1 1963 å overta nåværende hus fra Kornsjø Ungdoms- og idrettslag, som nedla sin virksomhet.

Dugnadsarbeid og utbedringer har skjedd i flere omganger. Noen av de viktigste saker og ildsjelene bak er nevnt:

  • Oddmund Fagerholt drev fra et kraftig løft i 63/64.
  • I 1973 ble det byttet tak over scenen og det ble gulvbelegg og ny trapp.
  • Ekstraordinær innsats av medlemmene medførte en stor forbedring i 1979, da det ble laget tilbygg med toalett og lukket tank for kloakken.
  • I 1988 var det takets tur – nye stålplater ble lagt. På taket var innleid Steinar Nordgjerde og dugnadsgjengen: Åge og Erling Jansen, Håkon Ståhl, Hans Holmsen, Per Lervik, Asbjørn Jensen m.fl.
  • I løpet av -90 tallet fikk lokalet blant annet ny isolasjon en forbedring av kjøkkenet. Dette var mye pga. Vidar`s kafe, som da måtte møte Mattilsynets krav.
  • I 1999 ble det malt 2 strøk okergult (men ikke bak, kommer tilbake til det) og strie inne ble rød og brystpanel satt opp. De flotte dørene ble avdekket etter fjerning av gamle plater.
  • 2000 bevitnet oppussing av garderobe og vindfang, mye takket være 7500 kr i bidrag fra beboerne.
  • 2003 ble det nytt tak og gulv på kjøkkenet, og veggene ble malt. Det ble også nytt tak i toalettavdelingen – og alt på dugnad som vanlig.
  • 2008 ble det vasket og malt på utsiden. Berit Olsen ledet dugnadsgjengen og motiverte med hjemmebakte kaker i tre helger, så nå er til og med baksiden gul!

 

Togene

1965 var året da lokaltogene mellom Kornsjø og Halden ble lagt ned. Dette til tross for at både Velforeningen og kommunen kjempet imot. Dette slaget tapte man, men i 1969 gikk Velforeningen og Kornsjø ut med seieren i saken ”flytting av grensestasjonen fra Kornsjø til Halden”, som da hadde pågått i 4 år. I utvalget for Velforeningen var:

Reidar Golden, John Thalberg, Elias Jensen og Arne Larsen.

Stortingsrepresentant Arvid Johansson støttet vår sak og i møteprotokollen kan vi lese følgende: ”kl. 17.15 den 9/12 1969 melder Arvid Johansson i telefon fra Stortinget at diskusjonen som da pågår blåser i sterk retning av Kornsjø. Kl 22.25 melder han igjen fra Stortinget at klubben har falt til fordel for Kornsjø”.

30 arbeidsplasser på stasjonen og 10 ved tollen var reddet.

 

Barn og unge

I 1973 behandlet styret spørsmålet om barnehage i lokalet, og dette ble startet 27 februar 1975. 12 barn møtte opp og 7 mødre skiftet på å være ”tanter” 2 ad gangen. Inger Granholt hadde vært i kontakt med sosialkontoret og kommunen betalte følgende utstyr:

2 bøker, lego, biler, 1 spill, 2 puslespill, 2 Brio leker, 2 dukker, 1 kritt-tavle, 1 tegneblokk, parger, 1 pipedyr, leire, fingermaling, div. Hobbymateriale og 10 puter. Totalpris

kr 1050,-. Etter 10 gode år ble dette avviklet, da Prestebakke barnehage åpnet i 1985.

Opparbeiding av fotballbanen på Kornsjø foregikk med Komite Kjell, Inger og Karl Johan Granholt, Sverre og Kari Martinsen og Magne og Marit Ulseth. Midler ble bevilget både fra kommune og fylke, tomt ble leid gratis av Golden. Arbeidet var omfattende, med drenering og tilkjøring av fyllmasse. I 1987 ble det belysning. Den er nå i forfall, men det er ønske og håp om at noe positivt kan skje her i tiden som kommer.

I 1980 sto lekeplassen på byggefeltet ferdig. I 1991 bygget Trond Løvås og ungdommene en skateboardrampe med midler fra kommunen. Tassene fra barnehagen på 70 og 80 tallet vokste opp. Velforeningen startet opp en egen foreldredrevet ungdomsklubb på 90- tallet, med møter hver søndag. Høydepunktet var en tur til Geilo som sikkert flere kan huske.

Neste store løft for barna ble introduksjonen av Grensebarnas Teaterverksted i 2008. Grethe Stegerød og Berit Olsen hadde en tanke om at noe burde gjøres for de litt større barna, og det viste seg at her var det virkelig behov. Tilbudet ble meget godt mottatt, og nesten samtlige barn i distriktet er med. I 2008 resulterte dette i to flotte forestillinger og masse besøkende. Tiltak for barn og unge var i skuddet, så kommunen var rause med midler. Vi fikk til både materialer og drift av lokalet.

 

Nybyggerne

12 februar 1974 inviterte kommunestyrerepresentantene Erling og Håkon Ståhl, Asbjørn Grønli og Sigurd Buer til bygge møte på Prestebakke skole. Kommunen var ikke veldig ivrig i å støtte utbygging i utkantstrøk, men etter pådriv av Velforeningen v/formann Eivind Løvås sto tomtene klare for opparbeidelse våren 1975. Byggherrene var selv ansvarlige for vann og kloakkgrøfter og la selv ned dreneringsrør og bygde veier. Stenene fra sprengingen ble brukt til igjenfylling av bunkersen. Det var 11 byggherrer som startet opp, men feltet ble senere utvidet.

Kommunen bygde renseanlegg for kloakken (sandfiltreringsanlegg), vannverket måtte legge ny hovedvannledning og e-verket legge opp til strømforsyning.

 

Badeplassen

Sverre Brynildsen, Harald Jensen og Arnt Pettersen planla i 1958 et frilufts bad ved Lineset, men dette ble skrinlagt. I 1983 søktes det til kommunen om støtte til utbygging av badeplass ved ”Brakkefjellet”, og i 1984 ble det trillet sand ut på isen. En nylon duk ble lagt på bunnen, og det ble bygd badeflåte og tilførselsvei. Deretter kom krakker, badetrapp og stupetårn og en liten badeflåte fra kommunen. Badeplassen sto klar i 1985 og det var Per Lervik som var Ildsjel bak dette. I senere tid har det lyktes å få bevilget små summer fra Legatstyrene og det ble fylt med sand i 2008. De tre Jan-guttene Hansen, Løland og Nybakken snekret nye benker i ????

 

Sjømerking

I 1987 begynte arbeidet med merking av farlige skjær i Kornsjøen, og det er Per Lervik som har gjort denne jobben i alle år. I 2008 fikk Velforeningen 50 000,- fra Gjensidigefondet. Denne summen skal brukes til å godtgjøre de som legger tid på dette høst og vår i 10 år framover. I 2012 fikk Per Lervik en læregutt til sjømerkingen.

 

Fugl Føniks/Brakka

Den gang Brakka sto, fremmet Velforeningen planer om å bygge 5 enkle små boliger på denne tomta isteden, en form for aldersboliger. Kommunen var i 1975 positiv til dette, men grunnet uavklarte forhold rundt tomteleie rant dette ut i sanden. Det samme skjedde i 1979, men da pga. uklarhet kring hvem som skulle rive ”gamle Brakka””. Spørsmålet om aldersboliger her, har blitt tatt opp enda flere ganger. En gang i 1987 og senest i 1999. Denne gang som en del av Inter-reg prosjektet. Dessverre har ingenting kommet ut av dette. Velforeningen v/formann Jan Hansen inviterte representanter fra alle politiske partier til diskusjon, båttur og omvisning i 2003. Alle støttet velvillig opp om bygging av aldersboliger her, bortsett fra Mons Hvattum, som var ærlig nok til å innrømme at dette ikke ville bli prioritert.

15 februar 1996 gikk Brakka opp i røk. Brannvesenet brukte dette som en brannøvelse og deretter ble tomta ryddet.

 

Skolen – den siste tids styrkeprøve

Trusselen om nedleggelse av Prestebakke Skole startet i 2008 og strakk seg langt inn i 2009, da vi endelig kunne trekke en lettelses sukk. Skolen ble bevart. Veien hit var slitsom, og Velforeningen jobbet hardt med å gi beboerne en stemme. Trykksverten i HA hadde nesten ikke tørket før vi var på saken med leserinnlegg som ble fulgt opp av flere avisoppslag. Vi fikk flott støtte av autoritære stemmer og mange leserinnlegg. Velforeningen , i samarbeid med Prestebakke Vel, sørget for at de viktigste punktene ble fremført i et offisielt skriv til politikerne.

Så i 2012-2013 begynte oppgraderingen av skolen med et nytt hjørnebygg og nye tak.

 

Kulturdagene på Kornsjø

Forløperen til denne delen av Kornsjøs historie var jo Jeppe i 1999. Ivar Kivedals storslåtte ide om å sette opp ”Jeppe på Berget” av Ludvig Holberg på Kornsjø krevde stor praktisk innsats fra mange.

Bare det å finne ut hvor på stedet en slik forestilling kunne spilles, tok litt tid. Flere steder ble vurdert. Bl.a. Martinsens butikk, i skråningen opp mot lokførerboligen, men avgjørelsen falt til slutt på bakhagen til Jan og Marit Hansen. Noe de generøst stilte til disposisjon. Sundslia ble teatertomt og det viste seg at stedet var genialt. Et naturlig amfi samlet lyden godt, – og etter masse snekring og slåing av gress fra dugnadsgjengen, og etter nesten 40 øvinger med skuespillergjengen var alt klart. Ivar hadde tilpasse stykke for å få det passe langt, og fordelte de fleste rollene på forhånd. Berit Olsen var stolt over å få spille Nille , den sinte og oppgitte kona til Jeppe en hel sommer. Ulf Holm Johansen spilte rollen som Jeppe og var i tillegg regissør for stykket. En veldig stor jobb. Vi hadde hest, geiter og høner, vi hadde fløytespiller i et tre. Sola skinte, varm og god, det var august. Alle var kjempe nervøse og spente – og publikum strømmet til. Det rant inn folk fra alle kanter og det gikk veldig bra.

Glidende på denne medgangsbølgen begynte flere klare hoder å utvikle ideen om kulturdager på Kornsjø. Mange var med, men vi nevner spesielt Anne Berit Aamodt. I tillegg til skuespill ville det også være håndverksboder, kulturvandring i nærmiljøet, omvisning i garveriet, utstilling i misjonshuset, mat for salg, kunstutstilling og fest på lørdagskvelden. Hele området skulle utnyttes. Planer ble til handling.

Året etter i 2000 var det ”Prøven”, ny og gild som skulle døpes. Det var et skuespill på svenske siden, stykket het ”Damp og dynamitt” og var skrevet av Ivar Kivedal.

Årene etter fulgte ”Sommerflirt” i mai 2001, ”Den store barnedåpen” i 2002, hvor vi tok med skuespillerne med til byen og satte det opp på teateret. I 2003 var det ”Dr. Grues hemmelighet”.

Hvert år var skuespillet et naturlig trekkplaster med allsidige aktiviteter i området. All aktivitet måtte samordnet og sys sammen. Noen av de viktige trådtrekkere var Anne Berit Aamodt, May Norderhaug og Marit Hansen. Utrolig mye dugnadsinnsats ble også lag ned til disse arrangementene. Bakdelen med utendørs aktivitet i mai, var selvfølgelig været. I 2003 ble ikke kulturdagene så godt besøkt og vi gikk i minus med ”Dr. Grues hemmelighet”.

Likevel ble det skuespill også i 2004, denne gang uten innleid regissørhjelp. Stykket skrev Reidun Aamodt, Berit Olsen og Jens Bakke. Fokuset var jernbanens 125 års jubileum. Det ble både øvet og fremført på jernbaneskinnene ved grensen. Jens var koordinator for togene og fikk alle trygt av sporet før togene kom. Med visegruppa syngende bak på en kongelig pyntet dresin, ankom kong Oscar med følge. Han ble mottatt som seg hør og bør på en perrong laget for anledningen. Veldig moro og fullstendig fritt for primadonnanykker.

Senere dette året fikk vi også besøk av damplokomotivet som kjørte fra Ed til Kornsjø, dette dro veldig mange reisende og besøkende.

 

Noen kommer, noen går

Siste arbeidsplass ved jernbanen/toll forsvant til Rolvsøy sommer 1996, og posten ble nedlagt 1. Februar 1997.

Men som plaster på såret fikk vi, sammen med trussel om skolenedleggelse. Løfte om eiendomsskatt. Dette kunne innføres i 2009 pga en endring i lovverket. Det er ikke lenger nødvendig at et område er ”bymessig” for at regningen skal sendes ut. Så da fikk vi den selvfølgelig. Men i tunge stunder kan vi jo fremdeles fryde oss over seieren fra 1995, da Velforeningen vant i rettsak mot kommunen og vi sparte 13 år med skatt.

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no